Peptide drugs for photopharmacology: how much of a safety advantage can be gained by photocontrol?

Peptide drugs for photopharmacology: how much of a safety advantage can be gained by photocontrol? Oleg Babii, Sergii Afonin, Tim Schober, Liudmyla V Garmanchuk, Liudmyla I Ostapchenko, Volodymyr Yurchenko, Sergey Zozulya, Oleksandr Tarasov, Iryna Pishel,
Anne S Ulrich & Igor V Komarov. Future Drug. Discov. 2020, (Epub ahead of print)

DOI 10.4155/fdd-2019-0033

FoR_Web